NARGIS
Az En
NARGIS MAGAZINE
Nargis for Eco

Quş / The Bird

The Bird

Author: Asif Teymurkhanov

Exhaust emissions from cars have long been a major source of air pollution. Exhaust emissions contain about 200 harmful substances. Emissions, fumes, and aerosols pollute the environment. Statistics show that this leads to the extinction of many bird species. The motivating factor for the idea of this installation was the buses that meet Euro standards, run on compressed natural gas (CNG), and are equipped with environmentally friendly engines.

DIMENSIONS: 180 X 180 X 250 CM MATERIAL: METAL, PAINT, FABRIC

Quş

Müəllif: Asif Teymurxanov

Uzun müddətdir ki, avtomobillərin işlənmiş qazları havanın əsas çirklənmə mənbəyidir. İşlənmiş qazların tərkibində 200-ə yaxın zərərli maddə var. İşlənmiş qazlar, his və aerozollar ətraf mühiti çirkləndirir. Statistikaya baxdıqda məlum olur ki, bu hal bir çox quş növlərinin nəslinin kəsilməsinə gətirib çıxarır. İnstalyasiyanın ideyasının yaranmasında həvəsləndirici amil Avro standartlara cavab verən, sıxılmış təbii qazla (CNG) işləyən və ekoloji cəhətdən təmiz mühərriklərlə təchiz olunan avtobuslar oldu.

ÖLÇÜLƏR: 180 X 180 X 250 SM MATERİAL: METAL, BOYA, PARÇA